[tlhIngan Hol] Thror pu'jIn

DloraH seruq at bellsouth.net
Fri Jan 6 11:32:31 PST 2017


On Fri, 2017-01-06 at 13:46 -0500, SuStel wrote:
> SabelmoHmeH Thror pu'jIn <http://trimboli.name/thror_pu%27jIn.jpg> vImuch!
> 

Daj pu'jIn, 'ach jImIS... ghot ghaH thror, qar'a'?  ta' ghaH.
pu'jIn'e' ghajbogh thror 'oS'a' DIp-DIp ghomvam?
pagh... Sep pong je 'oS'a' thror?  vaj, thror Sep cha'bogh pu'jIn'e' 'oS
DIp-DIp ghomvam.


- DloraH

More information about the tlhIngan-Hol mailing list