[tlhIngan Hol] 'InHom ('ay' wa')

Michael Roney, Jr. nahqun at gmail.com
Sun Jan 8 15:54:29 PST 2017


ben law', loD tu'lu'.
be'nal ghaj loD.
yatlhlaHbe' be'nal.

QorghwaghDaq ghaHtaHvIS be'nal;
Du'Hom leghlaH.

Du'Hom 'IH.
yav vel tI.
naH pov law' Hoch pov puS.
Du'Hom Dech chevwI' tlhoy'.
Du'Hom ghaj 'IDnar pIn'a'.
Hoch ghIj 'IDnar pIn'a'.

Du'Hom leghtaHvIS be'nal;
DIghna' por tu'.
DeH.
baQ.
SuD.

neH.

wa'maH cha' pemmey wa'maH cha' rammey je, por neH.
chabalHom chabal chabal'a' neHtaH.
qurchoH.

DIghna' por ghajlaHbe'. net Sov
pujchoH.
chISchoH.
'ItchoH.

bIt loD.
ghel:
<nuqneH, be'nalwI'?>

jang:
<DIghna' porvam vISoplaHchughbe', vaj jIHegh.>

be'nalDaj SaH loD.
Qub loD:
<Hegh be'nalwI' vIneHbe'.
DIghna' por vISuqqang.>

choS, tlhoy' toS.
nom DIghna' por Suq.
be'nalDaj nob.
por mIQ be'nal.
Sop.
'ey!

'ach tlhoy DIghna' por tIv.

wa'leS, DIghna' por neHtaH.
vaj choS, tlhoy' toSqa'.
DIghna' por Suq.
ngugh 'IDnar pIn'a' legh.
ghIj.

jatlh 'IDnar pIn'a':
<nIHwI'!
DIghna' por DanIH.
qabIj.>

jang loD:
<pung!
be'nalwI'vaD 'oH.
DIghna' por SopnIS.
neHqu'.
por Supbe'chugh, Hegh.>

jang 'IDnar pIn'a':
<bIvItchugh;
DIghna' por Daghaj.
'ach ghubDaQlI' DanobnIS.
puq vIQorgh.
SoS jIDa.>

lay' loD.


~naHQun
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20170108/4d61c638/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list