[tlhIngan Hol] HoS'a' Dop Hurgh

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Fri Dec 8 08:05:33 PST 2017


ngoQmey mut neH chavmeH vay', HoS'a' Dop Hurgh lo'laH vay'; 'e' luHar
HochHom. meqvammo', motlh HoS'a' Dop Hurgh lo'wI'pu' pum nuv law', 'ej
chaHvaD mutwI' lupong. 'a, Hub'eghmeH HoS'a' Dop Hurgh lo'wI'pu', jatlh:
HoS'a' Dop Hurgh 'oH wa' mIw'e' neH, 'ej ngoQmeymaj DIchavmeH HoS'a'vam
Hurgh wI'lo'.

wa' ghantoH noy ghaH *anakin skywalker*'e'; leSSov SIQtaHvIS, be'nalDaj
Hegh legh. vaj, be'nalDaj toDmeH, HoS'a' Dop Hurgh lajchu'. 'ej meqvammo',
*jedi* 'obe' lon.

nuv law'vaD peQ'a' Da HoS'a' Dop Hurgh. 'ej HoS'a' Dop Hurgh lulo'taHchugh,
HoS'a' Hurghvo' narghlaHbe'. HoSghaj HoS'a' Hurgh lo'wI'pu'; 'ej raghtaHvIS
porghmeychaj, HoSghajqu'choH.

yIn HoS'a' Dop Hurgh; motlh 'e' luHar nuvpu', HoS'a' Dop Hurgh
luDIghtaHvIS. 'ej ngoQmeyDaj le' ghaj HoS'a' Dop Hurgh; motlh 'e' luHar je
nuvpu'.

'ej HoS'a' Dop wov luDIghtaHvIS, ngoDmey rap Har nuvpu'.

~ nI'ghma

On Dec 6, 2017 19:04, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:

> qaSpa' qIb poH 24500 *bby*, pagh buQqu' HoS'a' Dop Hurgh. 24500 *bby*, qaS
> *jedi* 'obe' yol'a' wa'DIch, 'a HoS'a' Dop Hurgh lo'wI'pu' jey *jedi* 'obe'
> nuvpu'; vabDot *lettow xandor* Sa' lujey *jedi* 'obe' nuv.
>
> *xandor* HarwI'pu'vaD, *legions of lettow* ponglu'; paQQo' nuvpu'vam, 'ej
> jotQo'. vIq neH luSaHqang, 'ej may' neH lubuS. tugh, nuvpu'vam paQDI'norgh
> lajchoH *jedi'* 'obe' nuv law', 'ej HoS'a' Dop Hurgh lulajchu'. vaj, 7000
> *bby*, tagh wa'vatlh DIS HurghtaHghach.
>
> tagha', *dark jedi* lujeylu', 'ej lughImlu'; 'a wa' ghu' le' qaSmoH
> wa'vatlh DIS Hurghchu'ghachvam, 'ej ghu'vam le'mo' bogh HoS'a' Dop Hurgh
> 'obe'. taHlaHtaH 'obe'vam Hurgh, 'ej *sith* nubwI'pu' moj ghImwI'pu'.
>
> ~ nI'ghma
>
> On Dec 5, 2017 17:30, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>
>> lupu'DI' infinite empire, 'ej qaSpu' poH nI'qu', qaSchoH qIb poH 25000
>> *bby*. ngugh, qIbDaq qum chu' cherchoHlu' 'ej qumvamvaD galactic republic
>> ponglu'.
>>
>> 'a qaSpa' poHvam, yuQ *tython*Daq ghomchuq tejpu', SuvwI'pu, lalDanmey
>> 'oSwI'pu', meHghem nuvpu' je; wa' meqmo' ghomchuq: qIb HochDaq HoS motlhbe'
>> tu'lu', vaj HoSvam lunuDmeH 'ej luja'chuqmeH ghomchuq.
>>
>> ja'chuqchoH, 'ej HoS motlhbe' lunuDchoH.. 'ej tugh *ashla* lutu';
>> qaStaHvIS DISmey veb, noychoH *ashla*, 'ej HoS'a' Dop wov luDelmeH nuv,
>> *ashla* pong lulo'.
>>
>> 'a, yuQvetlhDaq -tython-, HoS latlh Sar lutu'.. *bogan*; HoS'a' Dop Hurgh
>> 'oH *bogan*'e', 'ej tugh lo'Daj luneHchoH tu'wI'Daj.
>>
>> tugh, *python*Daq cha' ghom lutu'choHlu': *ashla* lo'qangbogh ghom 'oH
>> ghom wa''e', 'ej *bogan* lo'qangbogh ghom 'oH latlh ghom'e'.
>>
>> tagha', SuvchoH cha' ghomvam, vaj tagh noH. qaStaHvIS wa'maH DIS qaStaH
>> noHvam, 'ej noHvamvaD *tython* HoS'a' noH ponglu'.
>>
>> mevDI' noH, *jedi* 'obe' lucher *ashla* lo'wI', 'ej ngablaw' *bogan*
>> lo'wI'pu'.
>>
>> ~ nI'ghma
>>
>> On Dec 4, 2017 5:35 PM, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>
>> wa' HoS'a' Sar 'oH Dop Hurgh'e', 'ej latlh qo' HoS 'oH HoS'a''e';
>> nItebHa' qIb 'ay' Sar mutlh HoS'a'.
>>
>> HoS'a' Dop Hurgh lulo' Segh Sar, 'ej *rakatans* tIQ chaH HoS'a' Dop Hurgh
>> SeHlaHbogh Segh wa'DIch'e'. qaStaHvIS 30000 *bby*, qIb HochHom luchargh
>> *rakatans* tIQ.
>>
>> HoS'a' Dop Hurgh luSeHlaHmo' novwI'vam, cham chav'a'mey chavlaH:
>> hyperdrive.. starforge.. chav'a'meyvam chavta', 'ej Dojqu' Serchaj.
>>
>> 'a, tagha' HoS'a' Dop Hurghvo' *rakatans* chevlu', vaj ghang *rakatan*
>> wo'.
>>
>> ~ nI'ghma
>>
>> On Dec 2, 2017 16:37, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>
>>> cha' Sar ghaj HoS'a', 'ej wa' Sar 'oH Sar Hurgh'e'. HoS'a' lujemlaH 'op
>>> nuv, vaj nuvpu'vamvaD HoS'a' jemlaHwI' ponglu'. 'ej HoS'a' Dop HurghvaD
>>> *bogan* *boga* joq lupong HoS'a' jemlaHwI' tIQ.
>>>
>>> cha' Sar chaH HoS'a' Hurgh lo'wI''e':
>>>
>>> *sith" Sar noy law' Hoch noy puS. 'a latlh Sar tu'lu'.. HoS'a' Hurgh
>>> DIvI' lumuvQo' 'op nuv; vaj, nuvpu'vamvaD *darksiders* *dark jedi* joq
>>> ponglu'.
>>>
>>> HoS'a' Dop wov lulo' *jedi*; 'ej meqvammo', jedi rurbe'chu' *sith* *dark
>>> jedi* je. HoSghajchoHchu'meH *sith* *dark jedi* je, chIch qa' DI'onmey
>>> Hurgh lo': QeHchu'mo', naHchu'mo', mIghchu'mo', HoSghajchoHlaH. HoSna'chaj
>>> 'oH nongchu'ghachchaj'e'.
>>>
>>> ~ nI'ghma
>>>
>>> On Dec 1, 2017 15:06, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>>
>>>> qaStaHvIS poH 'Iq, tlhIngan Hol vIqeqbe', 'a DaH choH ghu'vam !
>>>>
>>>> vaj, QIn mIrvam vItaghmoH, 'ej qaStaHvIS mIrvam, HoS'a' Dop Hurgh lubop
>>>> mu'wIj.
>>>>
>>>> maj.. DaH jIbelchoH. vaj, tugh QIn mIrvam vItaHmoH..
>>>>
>>>> ~ nI'ghma
>>>>
>>>
>>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20171208/42eacb5e/attachment-0002.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list