[tlhIngan Hol] Enlightenment

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Mon Aug 28 05:51:43 PDT 2017


('ej DaH taH lut..)

vaj, white lotus ghInvo' tlheD liu kang.. 'ej qo' muSmo', 'ej Huch SuqmeH,
assassin moj.

'a tugh, lIbchoH latlh mortal kombat tournament. vaj, SuvwI'pu'Daj wIvnIS
Hoch qo'. SuvwI'pu'Daj wIvnIS tera', 'ej SuvwI'pu'Daj wIvnIS outworld je.

meqvammo', wa' 'oSwI' lo' Hoch qo': raiden lo' tera', 'ej shang tsung lo'
outworld. SuvwI'pu' SarDaq ghoS Hoch 'oSwI', 'ej tournamentvaD muvmoH 'e'
nID.

vaj, wa' jaj, Do Qe'Daq SoptaHvIS liu kang, nargh shang tsung 'ej liu
kangDaq ghoS. tagha', raSDajDaq ba'..

(rInbe', tugh vItaHmoH..)

qunnoq

On Aug 27, 2017 14:35, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:

> ('ej DaH taH lut..)
>
> 'a jang liu kang, DaH white lotus jIHbe'; bISovbe''a' ?
>
> vaj, qatlh naDev SoHtaH liu kang ? ghel kung lao. qaqeHHa' DaneHbe'ba'..
>
> choqeHHa''a' SoH'e' ? jang liu kang; choyajlaH chaq vIneH.. jIHvaD, loQ
> pung Dacha'laH, chaq vIneH.
>
> 'a ngugh jatlh kung lao:
>
> 'op poH ret, yIn motlh DayInmeH, white lotus Dalon, vaj HelIj le'
> DawIvta'. 'a wa' Doch DaSovnIS: QuchchoHlu'DI' ghIq tugh bechchoH je. bel
> tlhej 'oy'. 'ej DaH, nIteb wIvlI' 'oy' DaSIQnISchu'. vaj yImob'eghmoHchu' !
> naDevvo' yItlheD 'ej not yIchegh !
>
> .. 'ej ghIq, mu'meyDaj naQmoHDI' kung lao, liu kangvaD DubDaj tlhe', 'ej
> ghaHvo' yItchoH.
>
> 'a qoy'meH liu kang, DeSDaj 'uch 'ej jatlh: qaqoy'.
>
> 'ach, pe'vIl liu kang ghopvo' DeSDaj teq kung lao, 'ej loDnI'Daj lon..
>
> (rInbe', tugh vItaHmoH..)
>
> qunnoq
>
> On Aug 26, 2017 13:12, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>
>> ('ej DaH taH lut..)
>>
>> vaj, jatlh kung lao: 'op ben, qo'vam DaQan; 'ej nganpu'Daj tlhabDaj
>> qangtlhInDaj je DaQan je..
>>
>> yInDaj qotlhbogh lam'e' vIQan, jang liu kang.
>>
>> banglI' HoHlu'ta' - jatlh kung lao -, jaSHa' bechbe''a' latlhpu' ? 'a
>> ralwI'pu'vaD noDQo' HoSwI'na'. ralwI'pu' Dachugh HoSwI', vaj qo'vaD qaS
>> pagh pung ghu' 'ej DI'rujvammo' bechqu'taH Hoch.
>>
>> 'ej ngugh, loDnI'Daj naDHa'meH, nachDaj tav kung lao 'ej jatlh: chaH
>> DaHoHnISbe' !
>>
>> qatlh ? ghel liu kang.
>>
>> ghobmo', harmonymo', SeH'eghlu'meH laHmo', ralnISchoHlu'Qo' ! -jang kung
>> lao-. 'ej taH: SallaH qa'lIj DaneHchugh, 'ej tlhabchoHchu' qa'lIj
>> DaneHchugh je, vaj DI'onvammey DachIwnISchu' ! DI'onmeyvammo' neH, qo'maj
>> Qaw'wI'pu' DIrurbe'. DI'onvam lulajlu'Qo'chugh vaj outworld SuvwI'pu'
>> lururlu'chu'. white lotus SoHtaHvIS, DI'onmeyvam DachIw 'e' Da'Ip..
>> bIqaw''a' ?
>>
>> (rInbe', tugh vItaHmoH..)
>>
>> On Aug 24, 2017 13:13, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>
>>> lojmIt poSmoH monk, 'ej 'el liu kang.
>>>
>>> ghIn vaS'a' 'el liu kang, 'a ngugh qeq kung lao. vaj mev, 'ej leghchuq
>>> cha' loDnI'.
>>>
>>> Hegh be'wI', jatlh liu kang
>>> vISovmoHlu' 'ej jIQoSqu', jang kung lao
>>> bIQoS'a' ? jatlh liu kang
>>> HeghDI' be'lI', qaghombe'; - jatlh kung lao-. 'ej ghIq taH: qaghom net
>>> jalchugh, vaj ghu' vI'arghvIpmoH.
>>>
>>> 'a ghIq jangbe' liu kang, vaj liu kang 'Iw leghtaHvIS kung lao, ghel:
>>>
>>> liu kang, chay' bIvangpu' ?
>>> karma.. jang liu kang, be'wI' HoHwI'pu'Daq karma vIqaSmoHta'.
>>> karma DaqaSmoHta''a' ?! jatlh kung lao. Qu'lI' 'oHbe' karma'e' ! Qun
>>> SoHbe' !
>>>
>>> be'wI' luHoH ! jach liu kang
>>> 'ej DaHoHta''a' ? jang kung lao
>>>
>>> qo'vamvo', veQ vIlelta' ! jatlh liu kang. 'ej taH: mortal kombat
>>> tournamentDaq jIHtaH net jalchugh vaj chay' pIm ghu'vam ?
>>>
>>> (rInbe', tugh vItaHmoH..)
>>>
>>> On Aug 23, 2017 11:38 AM, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>>
>>>> ('ej DaH, taH liu kang lut)
>>>>
>>>> ..vaj, chay' liu kang mung cha' mortal kombat legacy ?
>>>>
>>>> bI'reS, nuv motlh ghaH liu kang'e'. be' muSHa', be' vav Qe'Daq vum, 'ej
>>>> tugh be'vam Saw.
>>>>
>>>> 'a wa' jaj, Qe' lu'el nIHwI' 'ej HeStaHvIS, liu kang be' luHoH.
>>>>
>>>> jajvetlh ram, be'DajvaD tlhogh Qeb nob; 'e' nab..
>>>>
>>>> liu kang tIq Qaw'chu' 'oy'.. 'ej tugh noD. HoHwI'pu' Sam 'ej HoH.
>>>>
>>>> DaH, loDnI' ghaj liu kang: kung lao. SuvlaHbogh monk ghaH kung lao'e',
>>>> 'ej ghIn pIn ghaH je. white lotus nugh ghIn pIn ghaH.
>>>>
>>>> 'a HeghDI' liu kang be', liu kangDaq jaHbe' kung lao. 'oy'lIjmo'
>>>> jI'IQqu'; loDnI'DajvaD mu'meyvam jatlh net pIH. 'a jatlhbe'.
>>>>
>>>> vaj, wa ram, white lotus ghInDaq Qam liu kang. qaSchoHmo' ramvetlh,
>>>> be'Daj HoHwI'pu' HoH. qabDajDaq 'Iw tu'lu', 'ej ghIn lojmIt qIpchoH..
>>>>
>>>> (rInbe', tugh vItaHmoH..)
>>>>
>>>> qunnoq
>>>>
>>>> On Aug 22, 2017 12:38 PM, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>>>
>>>>> De'vID:
>>>>> > You can't use {ghobe'} like this. It's only for answering "yes/no"
>>>>> questions.
>>>>>
>>>>> I had completely forgotten about this ! Thanks for reminding me.
>>>>>
>>>>> qunnoq
>>>>>
>>>>> On Aug 22, 2017 12:35 PM, "De'vID" <de.vid.jonpin at gmail.com> wrote:
>>>>>
>>>>>> On 22 August 2017 at 11:30, mayqel qunenoS <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>>>>> > maj. 'a qo'meyvam Sarmey vInuD vIneHbe'. ghobe'. SuvwI'pu' vInuD
>>>>>> vIneH, 'ej
>>>>>> > wa' SuvwI' le' vInuDnISqu': liu kang.
>>>>>>
>>>>>> You can't use {ghobe'} like this. It's only for answering "yes/no"
>>>>>> questions.
>>>>>>
>>>>>> For this sense of "I refuse (to do something)", the expression is
>>>>>> {Qo'}.
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> De'vID
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> tlhIngan-Hol mailing list
>>>>>> tlhIngan-Hol at lists.kli.org
>>>>>> http://lists.kli.org/listinfo.cgi/tlhingan-hol-kli.org
>>>>>>
>>>>>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20170828/999f3d79/attachment-0005.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list