[tlhIngan Hol] DIl 'Iv ?

SuStel sustel at trimboli.name
Wed Aug 30 08:01:32 PDT 2017


On 8/30/2017 10:50 AM, mayqel qunenoS wrote:
> pIj, muchmey vIbej..
>
> 'ej muchmeyvam vIbejtaHvIS, Suvchuqbogh superheroes jIvvo'pu' je vIlegh.
>
> SuvtaHvIS, qachmeyDaq jaDchuq qoj puH Dujmey tlhap wa', 'ej latlhDaq 
> jaD. vaj, tagha', qachmey puH Dujmey je Qaw'chu'.
>
> vaj, jISIv -'ej jISIvbej jIqIDbe'-, QIHvam DIl 'Iv ?

Sub'a' jIvvo''a' je tu'lu'chugh, vIq QIH chach mab ngevlu'bej.

-- 
SuStel
http://trimboli.name
More information about the tlhIngan-Hol mailing list