[tlhIngan Hol] Enlightenment

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Tue Aug 22 02:30:06 PDT 2017


De'wI' Quj law' tu'lu', 'ej wa' De'wI' Quj 'oH je mortal kombat'e'. Qujvam
luSov HochHom, 'a, loQ, Sovbe'lu'wI'vaD lutDaj vIDelqang.

DI'ruj le' Del Qujvam..

qo' law' tu'lu', 'ej Hoch qo'Daq SuvwI' Dun luwIvlu'. ghIq, Suvchuq
SuvwI'vam, 'ej wa'maHlogh lujchugh wa' qo', vaj qo'vam yot Qapchu'ta'bogh
qo'.

maj. 'a qo'meyvam Sarmey vInuD vIneHbe'. ghobe'. SuvwI'pu' vInuD vIneH, 'ej
wa' SuvwI' le' vInuDnISqu': liu kang.

DaH, QInvam vItaHmoHpa', 'ej liu kang lubopchoH mu'meywIj, wa' ngoD potlh
vIchuHnIS: mortal kombat Sar law' tu'lu'. 'ej motlh, jaS, Hoch SuvwI' Del
Hoch Sar. vaj, qaStaHvIS QInvam, mortal kombat legacy season cha' liu kang
vInuD.

(rInbe' QInvam, tugh vItaHmoH..)

qunnoq
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20170822/b65eca0b/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list