[tlhIngan Hol] How can you live without coffee ?

DloraH seruq at bellsouth.net
Sat Oct 29 12:29:46 PDT 2016


> > reH qa'vIn lutlhutlhbe'bogh nuv'e' vIyajlaHbe'..
> >
> 'up qa'vIn. Dargh vItlhutlh.
> 

'up Dargh. qa'vIn bIQ joq vItlhutlh.

'ach... muvemmoHbe' qa'vIn. qa'vIn vItlhutlh, ghIq jIQonglaH.
'up Dargh. 'up nIm, pop/soda je. 'ej HIq vItlhutlhbe'.
bIQ vItlhutlh. qa'vIn vItlhutlh. 'ej, "qIj" qa'vInwIj. nIm vIchelbe',
Su'ghar vIchelbe'.

wa' wanI''e', qaStaHvIS noH, MiddleEastDaq jIHvaD Dargh nob Suy. vImaw
vIneHbe'bej, vaj vIlaj. loQ vItlhutlh, 'ej jImon. 'up. Dargh vIpar.

jIvumnISchugh, 'ej jIDoy'chugh, Do'Ha'. muvemmoHbe' qa'vIn.

cha'maH vagh ben, muvemmoHbe' qa'vIn 'e' vItu'. jIvum. jIDoyqu'.
qaStaHvIS wa' rep, wej MountainDew wej Vivarin vIghup... jIQongchu'!
(cha'maH cha' ben MoutainDew Qav vItlhutlh)


- DloraH

More information about the tlhIngan-Hol mailing list