[tlhIngan Hol] Do you consider bluetooth dangerous ?

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Sat Oct 8 05:54:40 PDT 2016


'op ben, *mac*wIj vIje'ta'DI' bluetooth 'eQway' vInoblu'ta'; 'ach
ngugh vIlo'choHbe'.

ngugh, meq law'mo' 'ul tlhegh 'eQway' vIlo'choH. 'ach DaH, yaHwIjDaq
bluetooth 'eQway'vetlh vIlo'choH vIneH. 'ach jISIv..

Hoch jaj, raS De'wI'wIj tlhopDaq qaStaHvIS chorgh rep jIba'taH. 'ej
woj tlhuD bluetooth. toH jISov vIneH: Qob'a' bluetooth woj ?

chaq jIHvaD rejmorgh ponglu' 'e' vIpIH. 'ach jatlh 'amerI'qa'
SepjIjQa'ngan: bIQaDchugh vaj qaq ghu'vam 'ach bIQoSchugh vaj
qaqbe'bej ghu'vam.. 'ej maQochbe'bej jIH 'amerI'qa'nganvam je.

SKI: Would you sit in front of a bluetooth device 8 hours a day, for
the next 30 years ?

qunnoHMore information about the tlhIngan-Hol mailing list