[tlhIngan Hol] cha’Hu’ Qujvam chongqu’ vIje’ta’...

DloraH seruq at bellsouth.net
Thu Nov 24 07:47:13 PST 2016


qaStaHvIS Hut jaj vIvum; tagha' DaHjaj vIvumbe'...> reH vImaSbogh Quj ’oH Pokémon’e’. pIj qaStaHvIH rep law’ vIQuj ’ej Hochlogh
> vItIv.

nuq DamaS?  Quj DamaSchugh, [Quj vImaSbogh] DaghItlhnIS.> qaStaHvIS 2015, Pokémon Quj chu’ tu’be’lu’mo’ loQ jIQuchHa’. vaj DISvam
> Pokémon lop cha’maH DISvaD, <Pokémon Sun> <Pokémon Moon> je ’angchoHlu’DI’,
> jIQuchchoHpu’.

[jIQuchchoHpu'] vIyajlaH 'ej DuH 'e' vIlaj, 'ach jISIv... pa'logh 'oSmeH
Dalo''a'?
pa'logh 'oSchugh -pu', yIlo'Qo'; [jIQuchchoH] yIghItlh.> ghIq qaStaHvIS jar law’, Qujmeyvam vIloSpu’. nI’pu’ ’ej Dalpu’!

pa'logh 'oS'a' -pu'?> Pokémon Qujvam Dunqu’ law’ pIHpu’ghachwIj* Dunqu’ puS
> 
> (*trying to say "it's more awesome than I expected", but not sure it's
> correct to nominalize <pIH> like this, since we only have the comparative
> structure for nouns not verbs)

chaq jal mu' chu' Dalo'laH.
[Quj vIjalbogh]
[Qujvam Dun law' Quj vIjalbogh Dun puS]- DloraH

More information about the tlhIngan-Hol mailing list