[tlhIngan Hol] Ha'DIbaHvam Doj bongu'laH'a'?

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Thu Nov 17 11:02:05 PST 2016


genet 'oH !

On Thu, Nov 17, 2016 at 8:39 PM, Ed Bailey
<bellerophon.modeler at gmail.com> wrote:
> jatlh mayqel qunenoS:
>>
>> civet 'oHbej !
>
>
> ghobe'. /civet/ 'oHbe'. /civet/ HoH 'e' vIghoj, muchvam vIbejtaHvIS.
>
> DuHbej Ha'DIbaH law'. bIloy 'e' DataHchugh, chaq bIDoy'choH.
>
> jIjatlhpu', <skunk muchvam je yugh buvmeH ghom>. <much> vIghItlhHa'pu'.
> <mut> vIHechpu', 'a lughchu'be' ngoD qaja'pu'bogh. /skunks/ buvqa'pu' tejpu'
> 'e' DaH vItu'choH.
>
> 'a mutvam yugh /skunk/ buv Deq. loylu'meH chaq QaH ngoDvam.
>
> ~mIp'av
>
> _______________________________________________
> tlhIngan-Hol mailing list
> tlhIngan-Hol at lists.kli.org
> http://lists.kli.org/listinfo.cgi/tlhingan-hol-kli.org
>More information about the tlhIngan-Hol mailing list