[tlhIngan Hol] Hoch be'pu' vIparHa' 'ach..

SuStel sustel at trimboli.name
Tue Nov 8 10:17:08 PST 2016


On 11/8/2016 12:58 PM, mayqel qunenoS wrote:
> Hoch be'pu' vIparHa', 'ach wovbogh 'ej SuDbogh jIb ghajbogh be'pu''e' vImaSbej.

chaq wovbogh 'ej SuDbogh jIb ghajbogh be' DamaS SoH, 'ach wovbogh jIb 
'ej SuDbogh ghajbogh be' vImaS jIH.

-- 
SuStel
http://trimboli.name
More information about the tlhIngan-Hol mailing list