[tlhIngan Hol] Why don't they bathe ?

Alan Anderson qunchuy at alcaco.net
Thu Aug 18 12:58:36 PDT 2016


On Thu, Aug 18, 2016 at 3:34 PM, mayqel qunenoS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> HaH'eghQo'chugh vaj chay' lurSa' be'etor je vISawlaH ?

not HaH'egh tlhInganpu' ja' 'Iv?
'ej <HaH'egh> DaQoyDI', nuq DaQub?
vay' DaSawmeH, bIQDaq QotnIS'a' ghaH?

jISay''eghmoHmeH jIHaH'eghbe' jIH.
jIHaH'eghbej, 'ach vIDIghtaHvIS bIQ tujDaq jIleStaH qoj jIQaltaH.
porghwIj DIr vISay'moHmeH, bIQ ghay'wI' bIngDaq jIQam.

-- ghunchu'wI'More information about the tlhIngan-Hol mailing list