[tlhIngan Hol] Animals

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Mon Aug 8 10:22:57 PDT 2016


'ej mu'meyvam vIche' vIneH :

'I'Du' ghajbe'mo' bo'Deghmey, bo'Deghmey vI'uchta'DI', not jIQuchchoH.

mop qIj qunnoq

On Sat, Aug 6, 2016 at 1:43 PM, mayqel qunenoS <mihkoun at gmail.com> wrote:
>
> Ha'DIbaHmeyvaD wejvam Doch vIqaSmoHDI', reH jIQuchchoH:
>
> wa': bIH vIje'.
> cha': bIH vIqotlh.
> wej: 'I'Du'Daq bIH vI'uch 'ej ghIq bIH vIwoH.
>
> nach velwI' qIj
> Sent from my goat phoneMore information about the tlhIngan-Hol mailing list