[tlhIngan Hol] Black sphere

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Sat Aug 6 01:30:01 PDT 2016


ghunchu'wI':
> moQ Daje'laHbogh yIje'.
> qIjchoHmeH 'oH yInguvmoH.
> yap'a'?

qechvam vIQubpu' 'ach qay'wI'vam tu'lu' :

moQ nguvbe'moHlu'bogh vIje'chugh 'ej ghIq moQvam vInguvmoH, qay'wI'vam
tu'lu' :

moQvetlh vInguHmoHDI', vaj Habbe' rItlh vIlo'ta'bogh.

toH, tagha' moHchoH moQ..

'ach latlh DuH tu'lu'..

jungwoqvo' moQ qIj vIje' ; 'a jISIv.. jungwoqngan Suypu' vIvoqlaH'a' ?
jISovbe'.

ben puS, wa' jungwoqngan Suy vIvoqta' 'ej tagha' 'oH vIpay..

nach velwI' qIj
Sent from my goat phone
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20160806/02983a69/attachment-0004.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list