[tlhIngan Hol] ghorgh HuvchoH Dochmey

Alan Anderson qunchuy at alcaco.net
Mon Aug 1 13:17:04 PDT 2016


On Mon, Aug 1, 2016 at 2:16 PM, mayqel qunenoS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> tagha' mamob Hoch maH. vIt neH 'oHbej..

qechvam DaHarbejchugh, choghIj.
latlhpu' DaSaHbe''a'? latlhpu'vaD lo'laH yInlIj 'e' DaHarbe''a'?
bImobchugh, nuq 'oH yInlIj ngoQ'e'?
bImob 'e' Daqapchugh, ghaytan bIlughchoHchu'.

juppu'wI' vIQej jIH. jIyIntaHvIS jImobbe' jIH 'e' vISov.

-- ghunchu'wI'More information about the tlhIngan-Hol mailing list