[tlhIngan Hol] loD neH jIH..

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Wed Aug 17 04:54:27 PDT 2016


qen, ngoD veb vItlhojpu'..

wej Doch neH vIparHa'qu':

wa': be'pu'
cha': puH Dujmey
wej: leng Soj

chaq jInap 'ach HIpIchbe' ! loD neH jIH..

qunnoq
ghogh HablI'wIjvo' vIngoHta'
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20160817/a8d0d296/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list