[tlhIngan Hol] nov jIHchugh

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Sun Aug 14 05:11:51 PDT 2016


nov jIHchugh, vaj wa' jaj tera'Daq vIpaw.

'ej tera'Daq SaqDI' DujwIj, tera'Daq jIyItchoH..

tera'nganpu' vIqIHDI', vIvanmeH mIw veb vIlo' :

chaHvaD, qaywI'wIj vIcha' 'ej ngugh jIjatlh : qavan tera' Ha'DIbaH ! hahaha

DaH, QeHchoHchugh tera'ngan, jIQub : qatlh QeHchoH chaH ? chaq ghung chaH !

'ej pe'vIl vIje' 'e' vInID !

'ach SopQo'chugh vaj jIQub : vIqotlh chaq luneH..

toH, ghIq vIqotlhchoH ! hahaha

'ej QeHtaHchugh vaj jIQub : Hujqu'bej tera'vam Ha'DIbaH..

'ej tagha' tera'vo' vImej..

qunnoq
ghogh HablIwIj'vo' vIngoHta'
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20160814/11bcf308/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list