[tlhIngan Hol] jIqeqnIS

Michael Roney, Jr. nahqun at gmail.com
Sat Aug 6 11:42:53 PDT 2016


<taghwI'> 'oH KLCP patlhwIj'e', 'ach Hoch mu' vIqawlaHbe'.
jIqeqnIS.
wa'Hu' TKD vIHaDqa'.

tlhIngan Hol vIqeqmo'; latlh mu'tlhegh vIneH.

<ghojwI'> patlh vIchaw' vIneH.
TKD vIbuSnIS.

SapwI'pu' vISuqnIS.
mu'tlhegh DachenmoH vIneH.

DaboQqang'a'?

~naHQun
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20160806/abe35ab4/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list